Reisvoorwaarden Safari Yako

Alle reizen van Safari Yako worden uitgevoerd conform onderstaande reisvoorwaarden. Door het boeken van een reis bij Safari Yako stemt u in met de naleving van deze reisvoorwaarden.

 1. Reisvoorstel

  1. Een reisvoorstel wordt aangevraagd door het aanvraagformulier op de website van Safari Yako (later ook ‘de reisorganisator’) in te vullen. Na de aanvraag wordt, mogelijk na het stellen van aanvullende vragen, een eerste conceptvoorstel aan de aanvrager (hierna ook genoemd als ‘reiziger’) verstrekt via email. In overleg met de aanvrager wordt het reisvoorstel aangepast naar de wensen en voorkeuren van de aanvrager waarna het definitieve reisvoorstel met bijbehorende offerte worden verstrekt per email. 
  2. Het reisvoorstel en offerte zijn twee weken geldig.
  3. Het reisvoorstel van Safari Yako is vrijblijvend. Het reisvoorstel kan in incidentele gevallen als gevolg van onvoorziene omstandigheden worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.
 2. Boeking en Betaling

  1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het definitieve reisvoorstel van Safari Yako. Aanvaarding is een schriftelijke bevestiging door de reiziger van het definitieve reisvoorstel. In deze reisvoorwaarden wordt onder schriftelijk verstaan: de ene partij stuurt een mail of whatsappbericht en de andere partij bevestigt de ontvangst van de mail of whatsappbericht. Aanvaarding kan niet geschieden door middel van een brief per post.
  2. Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van het definitieve reisschema. In dat geval worden extra boekingskosten in rekening gebracht. Deze afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst als deze per mail door Safari Yako zijn bevestigd.
  3. Kennelijke fouten of vergissingen binden Safari Yako niet. Deze fouten of vergissingen zijn op het eerste gezicht als zodanig kenbaar.
  4. Een reiziger die namens een andere reiziger een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. 
  5. Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst wordt de eerste aanbetaling van de kosten van de vliegtickets en 20% van de resterende reissom (=totale reissom minus de kosten van de vliegtickets) in rekening gebracht. Indien de reiziger ervoor kiest om zelf de vliegtickets te boeken, wordt 20% van de totale reissom in rekening gebracht als eerste aanbetaling. De eerste aanbetaling  dient binnen 14 dagen te zijn betaald. Indien de betaling 12 dagen na factuurdatum nog niet is voldaan, stuurt Safari Yako per mail een reminder waarna de reiziger tot de vervaldatum van de factuur heeft om te betalen. Bij niet tijdige betaling kan de reisovereenkomst onmiddellijk worden ontbonden door Safari Yako.
  6. Zeven weken voor aanvang van de reis wordt het restbedrag in rekening gebracht. Deze dient binnen 7 dagen te zijn betaald. Twee dagen voor vervaldatum van de factuur, stuurt Safari Yako per mail een reminder als de betaling dan nog niet is voldaan. Bij niet tijdige betaling kan de reisovereenkomst onmiddellijk worden ontbonden door Safari Yako.
  7. Van reserveringen die gemaakt worden binnen zeven weken vóór vertrekdatum wordt de reissom direct voor 100% in rekening gebracht. Deze dient binnen 7 dagen te worden betaald. Twee dagen voor vervaldatum van de factuur, stuurt Safari Yako per mail een reminder als de betaling dan nog niet is voldaan. Bij niet tijdige betaling kan de reisovereenkomst onmiddellijk worden ontbonden door Safari Yako.
  8. Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in het reisvoorstel en de offerte verstrekt door Safari Yako. 
  9. In geval van onmiddellijke ontbinding van de reisovereenkomst door Safari Yako zullen de bepalingen met betrekking tot annulering door de reiziger van toepassing zijn. Het aanbetaalde gedeelte zal worden verrekend met de annuleringskosten.
 3. Vluchten

  1. Vluchten kunnen geboekt worden door Safari Yako of door de reiziger zelf.
  2. Indien de reiziger zelf de vluchten boekt, dient de reiziger het vluchtnummer, vluchtdata en vluchttijden uiterlijk 6 weken voor vertrek schriftelijk door te geven aan Safari Yako. Na ontvangst bevestigt Safari Yako de vluchtgegevens in goede orde te hebben ontvangen.
  3. Indien de geboekte vlucht van de reiziger wordt geannuleerd, dient de reiziger zelf zorg te dragen voor het boeken van nieuwe vliegtickets op de oorspronkelijke vluchtdatum. De reiziger dient Safari Yako schriftelijk te voorzien van de nieuwe vluchtgegevens waarna Safari Yako bevestigt deze te hebben ontvangen.
  4. Indien het logischerwijs niet mogelijk is om een nieuwe vlucht te boeken op de oorspronkelijke vluchtdatum, dient de reiziger met Safari Yako te overleggen over een mogelijke, alternatieve vluchtdatum. In dit overleg wordt gezocht naar een nieuwe vluchtdatum binnen 1 kalenderjaar die de reiziger schikt en waarbij het voor Safari Yako haalbaar en mogelijk is om de nodige wijzigingen door te voeren om de reis op te kunnen schuiven. De wijzigingskosten genoemd in artikel 5.2 worden niet in rekening gebracht. In het geval dat Safari Yako al kosten heeft gemaakt voor accommodaties, activiteiten, vervoer, etc. ten behoeve van het oorspronkelijke reisschema, waarbij de datum niet meer (kosteloos) gewijzigd kan worden of waarbij de betaling niet teruggestort kan worden, worden deze kosten in rekening gebracht bij de reiziger. Deze wijzigingskosten worden vermeerderd met eventuele administratiekosten.
  5. Indien de reiziger besluit om geen nieuwe vlucht te boeken, is sprake van de annuleringsvoorwaarden genoemd in artikel 8.
 4. Reissom

  1. De reissom omvat alleen de diensten, verblijven en activiteiten zoals deze in het definitieve reisvoorstel (en reisschema) van Safari Yako zijn omschreven. Visumkosten, verzekeringen, facultatieve excursies, persoonlijke uitgaven en fooien zijn niet bij de reissom inbegrepen.
  2. De reissom is gebaseerd op prijzen, wisselkoersen en entreegelden die bij Safari Yako bekend waren op het moment dat het definitieve reisvoorstel aan de reiziger is verstrekt. Safari Yako heeft het recht om de reissom tot 2 weken voor vertrek te verhogen als gevolg van verhogingen in de prijzen, wisselkoersen en entreegelden. Dit geldt ook voor reisovereenkomst die reeds zijn aangegaan.
 5. Wijzigingen door de reiziger

  1. De reiziger heeft de mogelijkheid om een verzoek te doen de reisovereenkomst te wijzigen. De wijziging kan worden aangebracht tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de reis mits de wijziging niet het karakter heeft van een annulering en mits de uitvoerende dienstverleners het verzoek kunnen uitvoeren. 
  2. De wijzigingskosten bedragen EUR 50 exclusief BTW per wijziging. In het geval dat de startdatum wijzigt, worden alle accommodaties en activiteiten, die als gevolg van de wijziging moeten worden omgeboekt, gezien als afzonderlijke wijziging.
  3. De wijzigingskosten worden vermeerderd met extra boekingskosten en kosten van de gewenste, gewijzigde activiteit, verblijf of route indien daar sprake van is.
  4. Een wijziging van het aantal reizigers is enkel mogelijk op basis van beschikbaarheid van accommodaties, activiteiten, vervoer, etc. Indien het aantal reizigers groter wordt als gevolg van de wijziging, wordt een aanvullende offerte of een nieuwe offerte opgesteld door Safari Yako. Deze offerte sluit aan op het bestaande, definitieve reisvoorstel en reisschema. Na schriftelijk akkoord op de offerte door de reiziger wordt een aanvullende factuur opgemaakt. Hierop zijn de betalingsvoorwaarden uit artikel 2 van toepassing. De wijzigingskosten genoemd in artikel 5.2 worden niet in rekening gebracht bij wijziging naar een groter aantal reizigers. 
  5. Indien het aantal reizigers als gevolg van een wijziging kleiner wordt dan in het definitieve reisvoorstel en reisschema staan vermeld, worden de kosten die Safari Yako reeds heeft gemaakt voor het organiseren en boeken van de accommodaties, activiteiten, vervoer, etc. bij de reiziger in rekening gebracht. Deze kosten worden vermeerderd met eventuele administratiekosten.
 6. Uitvoering en wijziging van de reisovereenkomst

  1. Safari Yako is verantwoordelijk voor de uitvoering van het definitieve, aanvaarde reisvoorstel (en reisschema) na totstandkoming van de reisovereenkomst. 
  2. Indien een bepaald onderdeel van de reisovereenkomst niet conform de afspraken kan worden uitgevoerd als gevolg van gewijzigde dienstregelingen, kapotte wegen, slecht weer, materiaalpech of andere lokale omstandigheden, ziet Safari Yako zich genoodzaakt om, vooraf of ter plaatse, wijzigingen in de route, dagindeling, overnachtingen, vervoer of activiteiten aan te brengen. Hierbij zorgt Safari Yako voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn voor de reiziger. Bij het aanbrengen van wijzigingen streeft Safari Yako er zoveel mogelijk naar om de kwaliteit en het karakter van de reis te behouden.
  3. Indien een van de aangeboden accommodaties onverwacht niet geboekt kan worden, dan tracht Safari Yako een gelijkwaardige, alternatieve accommodatie te reserveren.
  4. Indien de reisovereenkomst niet naar behoren wordt uitgevoerd en/of als de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt Safari Yako een passende prijsverlaging aan.
  5. De reiziger heeft het recht om voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met het oorspronkelijke reisschema dat in de reisovereenkomst is vastgelegd.
  6. Als de reiziger akkoord is met de voorgestelde wijzigingen of alternatieven, worden deze beschouwd als onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.
  7. Genoemde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de reissom, tenzij anders is overeengekomen. De genoemde wijzigingen zijn geen gegronde reden voor de reiziger voor het claimen van een schadevergoeding jegens Safari Yako.
  8. Alle in artikel 6 genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst zullen schriftelijk aan de reiziger worden medegedeeld.
 7. Bagage en reisbescheiden

  1. Na boeking ontvangt de reiziger uitgebreide reisinformatie en eventuele vouchers en e-tickets per email van Safari Yako.
  2. De verstrekte reisinformatie dient altijd door de reiziger te worden gecontroleerd op actualiteit, juistheid en volledigheid bij de betreffende instanties.
  3. De reiziger dient bij vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten. Dit zijn een geldig paspoort dat bij aankomst en vertrek uit Tanzania nog minstens zes maanden geldig is, een visum, vaccinatiebewijzen, etc.
  4. Safari Yako is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in de reisdocumenten. Indien de reis niet kan plaatsvinden als gevolg hiervan, gelden de voorwaarden inzake annulering door de reiziger binnen 1 week voor vertrek.
  5. Safari Yako is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of verlies van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten. De reiziger dient hier desgewenst zelf een verzekering voor af te sluiten.
 8. Annulering door de reiziger

  1. De reiziger dient een eventuele annulering van de reisovereenkomst altijd schriftelijk aan Safari Yako kenbaar te maken. Na ontvangst van het annuleringsbericht stuurt Safari Yako een bevestiging dat het bericht in goede orde is ontvangen.
  2. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
   1. Tot 8 weken voor aanvang van de reis: de aanbetaling ad 20% van de reissom
   2. 8 tot 7 weken voor aanvang van de reis: 30% van de reissom
   3. 7 tot 4 weken voor aanvang van de reis: 50% van de reissom
   4. 4 tot 2 weken voor aanvang van de reis: 75% van de reissom
   5. 2 tot 1 week voor aanvang van de reis: 90% van de reissom
   6. 7-0 dagen voor aanvang van de reis: 100% van de reissom
  3. Annulering als gevolg van een geannuleerde vlucht (welke door de reiziger zelf is geboekt) moet worden onderbouwd met een annuleringsbericht/-overzicht van de vliegmaatschappij. De reiziger is verplicht om een nieuw vliegticket te boeken op de oorspronkelijke vluchtdatum als er nog vluchten beschikbaar zijn. Indien dit niet mogelijk is, worden de volgende kosten in rekening gebracht: 
   1. Tot 8 weken voor aanvang van de reis: de aanbetaling ad 20% van de reissom
   2. 8 tot 7 weken voor aanvang van de reis: 30% van de reissom
   3. 7 tot 4 weken voor aanvang van de reis: 50% van de reissom
   4. 4 tot 0 weken voor aanvang van de reis: de aanbetaling ad 20% van de reissom vermeerderd met de kosten die al gemaakt zijn bij het organiseren en boeken van het definitieve reisvoorstel en reisschema. Dit betreffen de werkelijke kosten voor accommodaties, parkfees, activiteiten, vervoer, etc.
 9. Annulering door Safari Yako

  1. Safari Yako heeft het recht om de reisovereenkomst te annuleren als er sprake is van onvoorziene omstandigheden waarbij het redelijkerwijs niet mogelijk is om de reisovereenkomst na te leven. In dit geval dient Safari Yako de reiziger hiervan op de hoogte te brengen en deze omstandigheden toe te lichten. De reiziger heeft recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis of op restitutie van het betaalde deel van de reissom. 
  2. De reisovereenkomst kan worden geannuleerd door Safari Yako zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade in onderstaande gevallen:
   1. Bij overmacht
   2. Bij de volgende abnormale omstandigheden in Tanzania: onvoorziene politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, stakingen
 10. Aansprakelijkheid Safari Yako

  1. Safari Yako is aansprakelijk voor goede uitvoering van het definitieve reisvoorstel en reisschema. Hieronder worden ook verstaan de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs kan hebben op basis van het reisvoorstel en reisschema. 
  2. Safari Yako is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:
   1. Tekortkomingen in de uitvoering van het definitieve reisvoorstel en reisschema die zijn toe te rekenen aan de reiziger
   2. Handelingen van derden
   3. Omstandigheden waar Safari Yako geen invloed op heeft en die redelijkerwijs niet aan Safari Yako kunnen worden toegerekend.
  3. Safari Yako is niet aansprakelijk voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking dienen te verschaffen (ook al zijn deze niet door de reiziger afgesloten). 
  4. De aansprakelijkheidsvoorwaarden gelden ook voor de lokale vertegenwoordigers van Safari Yako.
  5. Indien Safari Yako aansprakelijk gehouden kan worden voor geleden schade of derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding nooit meer dan de volledige reissom.
 11. Verplichtingen voor de reiziger

  1. De reiziger is verplicht een reisverzekering te hebben afgesloten voor de reis. Een annuleringsverzekering is ook aan te raden.
  2. De reiziger is verplicht om alle aanwijzingen van Safari Yako voor een goede uitvoering van de reis op te volgen. Safari Yako kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet opvolgen van de aanwijzingen door de reiziger.
  3. In geval de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt en daardoor bepaalde activiteiten of accommodaties mist, komen de gevolgen daarvan geheel voor de rekening van de reiziger. In dit geval vindt er ook geen restitutie van (een deel van) de reissom plaats.
 12. Garantieregeling

  1. Safari Yako is aangesloten bij het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (hierna: GGTO). Het GGTO garandeert reizigers die geboekt hebben dat zij het reeds betaalde deel van de reissom terug krijgen indien Safari Yako in financieel onvermogen komt en de reis om die reden niet naar behoren kan uitvoeren. Dit geldt voor zowel vóór vertrek maar ook tijdens de reis. Bovendien garandeert het GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien Safari Yako in financieel onvermogen komt en hier niet meer voor kan zorgdragen. Voor verdere details over hetgeen dat door het GGTO vergoed wordt, verwijzen wij naar de Garantieregeling te vinden op https://www.stichting-ggto.nl/html/Watbiedenwij.asp .

 13. Klachten

  1. Eventuele klachten dienen op plaats van de bestemming, tijdens de uitvoering van de reis, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij Safari Yako of de lokale vertegenwoordiger die de reis begeleidt. Safari Yako en/of de lokale vertegenwoordiger zullen de klacht zo snel mogelijk ter plaatse op een passende wijze afhandelen. 
  2. Indien de klacht niet ter plaatse kan worden afgehandeld, kan de reiziger na afloop van de reis een schriftelijke klacht indienen bij Safari Yako uiterlijk één maand na afloop van de reis. Er wordt dan naar een passende oplossing gezocht om de klacht af te handelen.